Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Veľmi nám záleží na ochrane súkromia používateľov. Preto pri všetkých operáciách v rámci spracovania osobných údajov (napr. Zber, spracovanie a odovzdávanie) postupujeme podľa zákonných ustanovení európskych (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a slovenských právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Nasledujúce vyhlásenie poskytuje prehľad o tom, ktoré osobné údaje sú od užívateľov požadujú na našich internetových stránkach, akým spôsobom sú tieto osobné údaje používané a odovzdávané, akým spôsobom môžu používatelia získať informácie o poskytnutých údajoch, a aké bezpečnostné opatrenia prijímame na účely ochrany osobných údajov užívateľov.

1. Kto je vašou kontaktnou osobou (správcom) v otázkach ochrany osobných údajov?

Správcom v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov pre všetky procesy spracovania osobných údajov prebiehajúce na našich internetových stránkach je:

TecTake s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno – Veveří IČ: 032 01 376 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne pod sp C 87194 (Ďalej len Tectake, správca alebo predávajúci)

Otázky na tému ochrany osobných údajov a uplatnenie práv subjektu údajov môžu užívatelia zasielať na adresu: mail@tectake.sk.

[Na začiatok stránky]

2. Aké údaje potrebujeme od užívateľov pre užívanie našich internetových stránok? Aké údaje sú zhromažďované a ukladané pri užívaní?

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ( "subjekt údajov"), ako je Vaše meno, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, bankové údaje a tiež IP adresa.

Zhromažďujeme a používame osobné údaje našich užívateľov zásadne len vtedy, ak je to nevyhnutné na poskytovanie funkčných internetových stránok a našich obsahov a služieb. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov našich užívateľov sa spravidla uskutočňuje len so súhlasom používateľa. Výnimka platí v takých prípadoch, keď predchádzajúca vyžiadanie súhlasu z faktických dôvodov nie je možné a spracovanie osobných údajov je dovolené v súlade s právnymi predpismi.

Údaje o využití

Pri užívaní našich internetových stránok sú zaprotokolované nasledujúce údaje, pričom ich uloženie slúžia výhradne k interným systémovým a štatistické účely, tzv. Údaje o využitie:

1. informácie o type prehliadača a o použitej verzii prehliadača 2. rozlíšenie, v akom sú navštívené internetové stránky 3. operačný systém používateľa a ďalšie údaje o použitom koncovom zariadení 4. IP adresa používateľa 5. doba trvania prístupu 6. internetové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostal na naše internetové stránky 7. internetové stránky, ktoré používateľ navštívil na našej domovskej stránke

Údaje sa tiež ukladajú v súboroch protokolu (log file) nášho systému. Na uloženie týchto údajov spoločne s inými osobnými údajmi používateľa nedochádza.

Právnym základom pre prechodné uloženie údajov a súbory denníka je článok. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prechodné uloženie IP adresy systémom je nutné, aby bolo umožnené zobrazenie internetových stránok na počítači užívateľa. Na tento účel musí zostať IP adresa používateľa po dobu trvania relácie uložená.

Na uloženie do súborov denníka dochádza za účelom zaistenia funkčnosti internetových stránok. Okrem toho nám tieto údaje slúžia k optimalizácii internetových stránok a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. Na vyhodnotenie údajov k marketingovým účely v tejto súvislosti nedochádza. V týchto účeloch spočíva tiež náš oprávnený záujem na spracovanie údajov uvedených v článku. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Údaje budú vymazané, akonáhle ich zhromažďovanie už nebude potrebné na dosiahnutie účelu. V prípade získavania údajov za účelom poskytnutia internetových stránok tento prípad nastane, keď bude ukončená daná relácie. Pri uložení údajov do súborov denníka dôjde k vymazaniu najneskôr po siedmich dňoch. Uloženie presahuje tento rámec je možné. V tomto prípade sa IP adresy užívateľa vymažú alebo pozmení, aby ich už nebolo možné priradiť ku klientovi, ktorý si prezeral internetové stránky.

Získavanie údajov za účelom poskytnutia internetových stránok a uloženie údajov do súborov protokolu je pre prevádzku internetových stránok nevyhnutne nutné. Preto zo strany užívateľa neexistuje žiadna možnosť namietať.

Registrácia

Na našich internetových stránkach ponúkame užívateľom možnosť registrácie s uvedením osobných údajov. Údaje sa pritom zadajú do vstupnej masky, odovzdajú sa nám a uloží. V rámci registračného procesu sa spracovávajú nasledujúce údaje:

-meno - firma - e-mailová adresa - adresa - telefónne číslo

V okamihu registrácie sa okrem toho uloží dátum a čas registrácie.

Tým, že vo vstupnej maske registrácia zaškrtnutím zodpovedajúce možnosti potvrdíte, že ste vzali na vedomie naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a proces registrácie dokončíte stlačením tlačidla "Odoslať" na konci vstupnej masky, udeľujete súhlas s tým, že Vaše údaje môžu byť použité na nasledujúcom účely:

- realizácia objednávok - zasielanie newsletteru - správa internetovej stránky

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v prípade udelenia súhlasu užívateľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak registrácia slúži na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, je dodatočným právnym základom na spracovanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

K vymazanie údajov dôjde, akonáhle už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromažďované. U údajov zozbieraných v priebehu registrácie tento prípad nastane, ak voči nám odvoláte svoj súhlas s užívaním svojich osobných údajov. Za týmto účelom sa prosím obráťte na našu zákaznícku službu na e-mailovej adrese mail@tectake.sk.

Počas registrácie za účelom plnenia zmluvy alebo realizácia opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy tento prípad nastane, ak už údaje nebudú potrebné k realizácii zmluvy. Aj po uzavretí zmluvy môže existovať potreba ukladať osobné údaje zmluvného partnera za účelom splnenia zmluvných alebo zákonných záväzkov.

Ak sú údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo k realizácii opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy, je údaje možno predčasne vymazať len vtedy, ak tomu nebránia zmluvné alebo zákonné záväzky.

Kontaktný formulár

Na našich internetových stránkach je k dispozícii kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého nás môže užívateľ komfortne elektronicky kontaktovať a oznamovať nám svoje žiadosti. Prostredníctvom kontaktného formulára získavame len meno a e-mailovú adresu užívateľa. Údaj o telefónnom čísle je dobrovoľný.

Alternatívne je možné nás kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa osobné údaje užívateľa zaslané e-mailom ukladajú.

Údaje užívateľa používame len za účelom spracovania jeho žiadosti a môžeme kontaktovať užívateľa s týmto cieľom pod uvedenými kontaktnými údajmi. K použitiu týchto údajov na reklamné účely alebo na odovzdanie tretím osobám nedochádza.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré nám budú poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára alebo v priebehu zaslania e-mailu, je článok. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je kontaktovanie zamerané na uzavretie zmluvy, je dodatočným právnym základom pre spracovanie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky nám slúži len na spracovanie naviazaného kontaktu. V prípade kontaktovania e-mailom v tom tiež spočíva potrebný oprávnený záujem na spracovanie údajov.

K vymazanie osobných údajov dôjde vtedy, ak už nebudú potrebné na účel, na ktorý boli zhromažďované. Pre osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a osobné údaje, ktoré boli zaslané e-mailom, tento prípad nastane vtedy, ak príslušná konverzácia s užívateľom bola ukončená. Konverzácia je ukončená vtedy, ak z okolností vyplýva, že je predmetný stav veci s konečnou platnosťou objasnený.

Ak nás používateľ bude kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom, môže proti ukladaniu svojich osobných údajov kedykoľvek namietať. V takom prípade nemožno v konverzácii pokračovať. Pokiaľ chcete namietať proti užívaniu svojich osobných údajov, obráťte sa prosím na našu zákaznícku službu na e-mailovú adresu mail@tectake.sk.

Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené v priebehu nadviazanie kontaktu, budú v tomto prípade vymazané.

Kontakt a zákaznícky servis prostredníctvom WhatsApp

Kontakt a zákaznícka podpora prostredníctvom WhatsApp. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom WhatsApp, napr. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania objednávok alebo našich produktov alebo iné otázky ohľadom zákazníckej podpory. Za týmto účelom sa na našom webe zobrazuje takzvaný widget, ktorý môžete použiť na zahájenie komunikácie s nami prostredníctvom WhatsApp.

Za týmto účelom získavame váš súhlas v súlade s článku 6 Ö ods.1 písm. A) GDPR. Odoslaním úvodnej správy prostredníctvom WhatsApp súhlasíte s týmito ustanoveniami o ochrane údajov a zároveň súhlasíte s ukladaním vašich osobných údajov (priezvisko a meno, telefónne číslo, ID, profilový obrázok a história správ) pri používaní WhatsApp, spracované a použité k doručovanie správ. Správy odosielané prostredníctvom WhatsApp sú end-to-end šifrované. Z toho vyplýva, že obsah odoslanej správy môže zobraziť iba odosielateľ a prijímateľ. Poskytovateľ služby messenger nemá prístup k odoslaným správam. K používaniu WhatsApp je vyžadovaný aktívny účet WhatsApp.

Komunikácia prebieha prostredníctvom kuriérskej služby WhatsApp, WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Nevidí obsah odoslaných správ, ale môžu kedykoľvek zistiť, kedy ste s nami komunikovali, a načítať technické informácie o zariadení, ktoré používate.
Používame MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 Mníchov ako poskytovateľ technických služieb a spracovateľ. MessengerPeople sme zmluvne zaviazaní dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov a spracovávať vaše údaje v súlade s pokynmi a výhradne na uvedené účely.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek slobodne odvolať; Postačí zodpovedajúce oznámenia, napríklad e-mail na adresu datenschutz@tectake.de. V zásade zmažeme dáta, ktoré sme od vás dostali prostredníctvom messengera, akonáhle zodpovieme otázky prostredníctvom messengera a od vás sa už neočakávajú žiadne ďalšie otázky ani ďalšie správy. Pokiaľ z prenášaného obsahu správ vyplynie povinnosť uložiť dáta z dôvodu zákonných požiadaviek na uchovávanie, môžu nastať dlhšej doby pre úschovu dát. Ďalšie informácie možno nájsť v týchto ustanoveniach o ochrane údajov v časti o právach dotknutých osôb a v príslušných usmerneniach na ochranu údajov spoločnosťou WhatsApp a MessengerPeople.

[Na začiatok stránky]

3. Údaje pre e-shop

Pre nakupovanie v našom e-shope je nutné buď sa zaregistrovať na internetových stránkach www.tectake.sk a založiť si zákaznícky účet alebo objednať bez registrácie a prihlásenia. Pre registráciu musí užívateľ najskôr uviesť svoje meno a e-mailovú adresu a stanoviť heslo. Pokiaľ nie sú ďalej uvedené údaje vopred uložené na užívateľskom účte alebo ak užívateľ objednáva bez registrácie, sú v priebehu objednávky požadujú všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie a vybavenie objednávky.

Ak nakupujete ako fyzická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
 • Telefonické spojenie
 • Elektronickú adresu (e-mail)

Ak nakupujete ako právnická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:

 • Názov spoločnosti (obchodná firma)
 • Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
 • IČO, DIČ
 • Telefonické spojenie
 • Elektronickú adresu (e-mail)

Pre prípad, že sa užívateľ rozhodne pre trvalé prihlásenie do nášho e-shopu - vytvorenie zákazníckeho účtu (napr. S cieľom ďalších objednávok), uložíme zadané údaje na účely založenia zákazníckeho účtu, prostredníctvom ktorého potom evidujeme, spracovávame a vybavujeme objednávky zákazníka. Okrem toho si užívateľ musí zvoliť heslo; to umožní zjednodušené prihlasovanie bez nutnosti znovu zadávať údaje. Údaje užívateľa uchovávame pre ďalšie objednávky, dokiaľ bude zachované prihlásenie. Užívateľ má kedykoľvek právo svoje prihlasovacie údaje prezerať, opraviť a vymazať.

[na začiatok stránky]

4. Osobné údaje v e-shope

Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade so všetkými platnými a účinnými právnymi predpismi slovenský republiky a Európskej únie o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú musieť byť v databáze predávajúceho spracúvať na účely splnenia zmluvy.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, ako je uvedené d Ale v bode 13. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti odstrániť z databázy, v prípade, že už tieto osobné údaje nie sú nevyhnutné na účely plnenia zmluvy alebo z iných dôvodov podľa právnych predpisov. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej osobe, okrem prípadov uvedených nižšie, najmä externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru a plnení zmluvy.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí kupujúcim archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba predávajúcemu.

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované výhradne na účely identifikácie kupujúceho, k realizácii a vykonanie nevyhnutných účtovných operácií a zaúčtovanie platby, za účelom správnej dodávky tovaru, ku komunikácii s kupujúcim a k uplatňovaniu práv predávajúceho.

Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracovávané po len po dobu nevyhnutne nutnú za účelom plnenia zmluvného vzťahu a v prípade registrovaných užívateľov so zákazníckym účtom minimálne po dobu, kým svoj zákaznícky účet nezruší. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Platby prostredníctvom PayU (sprostredkovateľ platby rýchlym prevodom / poštovou poukážkou)

Pre platby v našom e-shope využívame tiež platobný systém externého poskytovateľa služieb PayU S.A. so sídlom v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, domáce platobné inštitúcie pod dozorom Poľského úradu pre dohľad nad finančným trhom, zaregistrovaná v Registri platobných služieb pod číslom IP1 / 2012, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Poznani - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000274399, so základným kapitálom 4 944 000,00 PLN, splateným v plnej výške, daňové identifikačné číslo NIP: 779-23-08-495, číslo REGON 300523444 / CZ Office, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 (ďalej len "PayU"). Ak chce užívateľ zaplatiť kreditnou kartou alebo prostredníctvom platobného systému PayU, vytvorí sa cez technické rozhranie automaticky spojenie s on-line platobným systémom PayU. Zadané platobné údaje zašlú pomocou zašifrovaného spojenia platobnému systému PayU výhradne za účelom realizácie platby a tu sa uloží a spracujú. Spracovanie údajov prebehne takisto výhradne za vyššie uvedeným účelom realizácie platby za objednávku, pričom nákup musí údaje o platbe popr. odovzdať banke uvedené zákazníkom na účely podnetu na platobnú transakciu a jej autorizácie.

Platby prostredníctvom PayPal

Pre platby v našom e-shope využívame tiež platobný systém externého poskytovateľa služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg (ďalej len "PayPal"). Ak chce užívateľ zaplatiť prostredníctvom platobného systému PayPal, vytvorí sa cez technické rozhranie automaticky spojenie s on-line platobným systémom PayPal. Zadané platobné údaje zašlú pomocou zašifrovaného spojenia platobnému systému PayPal výhradne za účelom realizácie platby a tu sa uloží a spracujú. Spracovanie údajov prebehne takisto výhradne za vyššie uvedeným účelom realizácie platby za objednávku, pričom PayPal musia údaje o platbe popr. odovzdať banke uvedené zákazníkom na účely podnetu na platobnú transakciu a jej autorizácie.

[na začiatok stránky]

5. Ako sú užívané a prípadne odovzdávané tretím osobám osobné údaje užívateľov a za akým účelom sa tak deje?

Poskytnuté osobné údaje užívateľov používame na zodpovedanie ich otázok, k vybaveniu ich objednávky v našom e-shope a za účelom technickej správy našich internetových stránok. Pre kontrolu bonity užívateľov používame ich osobné údaje len vtedy, ak pri ich objednávke plnení predchádza úhrade, napr. Pri objednávke na faktúru.

K odovzdaniu, predaju alebo inému prenosu osobných údajov užívateľov tretím osobám dochádza len vtedy, ak je odovzdanie potrebné za účelom vybavenia zmluvy alebo na účely vyúčtovania, resp. na inkaso platby (napr. zásielkovej spoločnosti alebo poskytovatelia platobných služieb), alebo ak s tým užívateľ poskytne výslovný súhlas. Okrem toho sme oprávnení odovzdať osobné údaje za účelom inkasa pohľadávok.

Právnym základom pre prenos osobných údajov tretím osobám za účelom realizácie zmluvy alebo na účely vyúčtovanie je článok. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a pre odovzdanie v zákonom nariadených prípadoch čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

[na začiatok stránky]

6. Odkazy na externé služby sociálnych sietí

Na našich internetových stránkach uvádzame prepojenie pomocou odkazov na platformy sociálnych médií Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, YouTube a Twitter. Deje sa tak prostredníctvom zodpovedajúceho symbolu na našich internetových stránkach, ktorý je označený zodpovedajúcim logom príslušnej platformy sociálneho média, a za ktorým sa skrýva zodpovedajúce odkaz na príslušnú stranu sociálnych médií. Sociálne pluginy (ako je tlačidlo "to sa mi páči" na Facebooku) pritom nie sú zapojené.

Prostredníctvom našich odkazov na služby sociálnych médií sa neprenášajú týmto službám žiadne Vaše osobné údaje. Jedná sa o bežné hyperodkazy, prostredníctvom ktorých spravidla nedochádza k prenosu žiadnych údajov. Ak kliknete na odkaz, budete presmerovaný priamo na stránky sociálnych médií u príslušnej služby. K odovzdaniu údajov pritom dochádza iba vtedy, ak ste prihlásený na svojom užívateľskom účte príslušné služby sociálnych médií. Môžete potom obsahy našich internetových stránok prepojiť priamo so službou sociálnych médií alebo zdieľať, resp. v prípade videí na YouTube môžete sledovať videá z YouTube kanála TecTake. Príslušná služba sociálnych médií sa tak eventuálne dozvie, aké obsahy ste si prezerali na našich internetových stránkach.

Prevádzkovateľom a správcom stránok sociálnych médií (https://www.facebook.com/tectake) a YouTube kanáli (https://www.youtube.com/user/TecTakeGmbH) a účtov na Instagram, Pinterest, Google+ a Twitter je spoločnosť TecTake GmbH, Tauberweg 41, 97999 Igersheim, SRN.

Kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov / úradníka na ochranu osobných údajov spoločnosti TecTake GmbH je: datenschutz@tectake.de

Za prepojené služby sociálnych médií odpovedajú výhradne:

 • za Facebook a jeho prezentáciu na internete spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • za Instagram a jeho prezentáciu na internete spoločnosť Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
 • za Pinterest a jeho prezentáciu na internete spoločnosť Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 • za Google+ a jeho prezentáciu na internete spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • za YouTube a jeho prezentáciu na internete spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;
 • za Twitter a jeho prezentáciu na internete spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Usavich;
 • za tlačidlo zdieľanie WhatsApp spoločnosť WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania osobných údajov a o ďalšom spracovaní a využitie Vašich údajov príslušnou službou sociálnych médií nájdete v ustanoveniach príslušnej služby o ochrane osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na internete.

Na uvedených odkazoch nájdete okrem iného aj informácie o možnostiach nastavenia za účelom ochrany Vášho súkromia a o svojich ďalších právach v súvislosti s ťažbou, spracovaním a užívaním Vašich osobných údajov danou službou sociálnych médií.

Za prenos osobných údajov vyššie uvedeným sociálnym sieťam odpovedáte sami, pretože prihlásením do svojho účtu na príslušné sociálnej sieti a sledovaním daného odkazu sami vyvíjate aktivitu a začatiu tým následné spracovanie osobných údajov služba sociálnych sietí.

[na začiatok stránky]

7. Aké bezpečnostné opatrenia sme prijali na účely ochrany osobných údajov užívateľov?

Prijali sme množstvo bezpečnostných opatrení na adekvátnu ochranu osobných informácií v primeranom rozsahu.

Naša databáza sú chránené pomocou fyzických a technických opatrení a postupov, ktoré obmedzujú prístup k informáciám na špeciálne autorizovanej osoby v súlade s týmto prehlásením o ochrane údajov. Náš informačný systém sa nachádza za dedikovaným hardvérovým firewallom za účelom zamedzenia prístupu iných sietí spojených s internetom. Prístup k osobným údajom získajú len zamestnanci, ktorí ich potrebujú na splnenie špeciálneho úlohy. Naši pracovníci sú školení s ohľadom na bezpečnosť a zásady ochrany súkromia.

Pri získavaní a odovzdávaní osobných údajov prostredníctvom našich internetových stránok používame štandardizovanú techniku ​​šifrovanie SSL. Osobné údaje sú v rámci objednávkového procesu prenášané šifrovanú komunikácií SSL, čo sa pozná podľa symbolu zámku v prehliadači a podľa skratky https: // v adresnom riadku.

Svoje heslo pre prístup k našim internetovým stránkam by ste nikdy nemali odovzdávať tretím osobám a toto heslo je vhodné pravidelne meniť. Okrem toho by ste pre prístup k našim internetovým stránkam nemali používať rovnaké heslo, aké používate na iných internetových stránkach pre prístup chránený heslom (e-mailové konto, on-line bankovníctvo, atď.). Pri opustení našich stránok doporučujeme aktivovať odhlásenia a uzavretie prehliadača, aby ste zamedzili neautorizovanému prístupu k svojmu používateľskému účtu.

Pri komunikácii e-mailom nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť dát.

[na začiatok stránky]

8. Obchodná komunikácia zasielaná e-mailom (napr. Newsletter zasielaný e-mailom)

Pre zasielanie e-mailových správ našim zákazníkom využívame službu rozosielanie newsletterov campaign.plus poskytovateľa Campaign.Plus GmbH, Wollmarktstrasse 115b, 33098 Paderborn, Deutschland. Ďalej uvedené osobné údaje spracúva spoločnosť Campaign.Plus GmbH na základe nášho poverenia a za týmto účelom je ukladá na serveroch spoločnosti Campaign.Plus GmbH v Nemecku. Spoločnosť Campaign.Plus GmbH využíva Vaše osobné údaje výhradne za účelom zasielania a vyhodnocovanie newsletterov. Ustanovenia tohto poskytovateľa služieb o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.campaign.plus/datenschutzerklaerung/.

Pritom sa odovzdávajú pri prihlásení k odberu newslettera osobné údaje zo vstupnej masky: - meno - e-mailová adresa

Pre spracovanie osobných údajov sa v rámci priebehu registrácia na našich internetových stránkach upozorňuje na použitie Vašich osobných údajov pre spracovanie prostredníctvom spoločnosti Campaign.Plus GmbH a na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Právnym základom pre zasielanie newsletteru prostredníctvom Campaign.Plus GmbH a spracovanie osobných údajov v dôsledku predaja tovaru alebo služieb je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie GDPR a § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

K vymazanie osobných údajov dôjde, akonáhle už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané. E-mailová adresa používateľa sa teda ukladá tak dlho, dokiaľ bude prihlásenie k odberu newslettera aktívne.

Právo na odvolanie

Subjekt údajov - užívateľ - sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera. Za týmto účelom je v každom newsletteru uvedený zodpovedajúci odkaz, prostredníctvom ktorého sa dá odhlásiť z odberu newslettera. Alternatívne je možné sa odhlásiť z odberu newslettera tiež e-mailom zaslaným na adresu feedback@tectake.de.

Sledovanie prostredníctvom newsletteru

Newslettery rozosielané na základe nášho poverenia spoločností Campaign.Plus GmbH obsahujú sledovacie pixel (porov. Bod 9.), ktorý odovzdáva spoločnosti Campaign.Plus GmbH informácie, akonáhle otvoríte newsletter. Tieto informácie následne získavame zo serverov spoločnosti Campaign.Plus GmbH na účel vygenerovanie štatistických vyhodnotenia, ktorá nám umožní merať úspešnosť našich newsletterových kampaní. Pritom sa jedná o nasledujúce informácie: - Vaša IP adresa - Informácie o použitom prehliadači - Informácie o použitom systéme - Okamih vyhľadávanie

Prostredníctvom týchto informácií môžeme zistiť, či sú newslettery otvárané, kedy boli otvorené, a na aké odkazy v rámci newsletteru bolo kliknuté.

Z technického hľadiska je tu možné priradenie k jednotlivým príjemcom newsletteru, ktoré však nám ani spoločnosti Campaign.Plus GmbH čoby poskytovateľmi služieb neslúži na to, aby sme jednotlivých užívateľov sledovali individuálne alebo pozorovali. Vyhodnotenie slúži len k tomu, aby sme mohli koordinovať obsahy newsletterov s prianiami a záujmy našich odberateľov na základe ich čitateľských návykov, a aby sme ich v medziach ustanovených zákonom mohli personalizovať. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov poskytovateľom služieb Campaign.Plus GmbH na analýzu je článok. 6 ods. 1 písm. f) v spojení s čl. 28 Nariadenie GDPR. Meranie intenzity využitia newslettera pomocou sledovacieho softvéru používame popri už uvedených účelov tiež za účelom zlepšovania kvality nášho systému rozosielanie newsletterov a jeho obsahu, a vďaka monitorovaciemu softvéru sa dozvieme, ako sú newslettery používané a môžeme tak našu ponuku neustále optimalizovať. V týchto účeloch spočíva tiež náš oprávnený záujem na spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie GDPR.

Právo namietať

Uplatnením práva namietať proti zasielanie newsletteru (pomocou odkazu, pozri vyššie), môžete zároveň namietať proti spracovaniu svojich údajov za účelom sledovania.[na začiatok stránky]

9. Pri užívaní našich internetových stránok sa na počítači užívateľa ukladajú tzv. Cookies a tracking-pixel. Čo to znamená?

Na našich internetových stránkach www.tectake.sk používame tzv. Cookies. Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Ukladajú sa len na pevný disk používateľa. Cookies môžu byť čítané len serverom, ktorý ich predtým tiež uložil, a tým sa získajú údaje, čo a kedy si užívateľ prezeral na internetovej stránke. Cookies samotnej zisťujú len IP adresu Vášho počítača a neukladajú žiadne osobné informácie, ako napríklad meno používateľa. Údaje uložené v cookies sa nespojí s osobnými údajmi užívateľa (meno, adresa atď.).

Používame cookies na účel užívateľsky ústretovejší úpravy našich internetových stránok. Niektoré prvky našich internetových stránok vyžadujú, aby prehliadač, z ktorého ste ich navštívili, bolo možné identifikovať aj po prechode na iné stránky. V cookies sú pritom uložené a odovzdávané nasledujúce súbory:

1. jazykové nastavenia
2. tovar v nákupnom košíku
3. informácie o prihlásenie
4. ID relácie používateľa
5. naposledy prezerané kategórie a výrobky
6. zoznam prianí
7. porovnávanú výrobky

Okrem toho používame na našich internetových stránkach cookies, ktoré umožňujú analýzu správania užívateľov pri pohybe na internete.

Týmto spôsobom môžu byť odovzdávané napr. Nasledujúce údaje:

1. IP adresa
2. zadané hľadané výrazy
3. využitie funkcií internetových stránok

Údaje užívateľov získané týmto spôsobom sú pseudonymizovány prostredníctvom technických opatrení. Preto priradenie údajov k používateľovi, ktorý navštívil internetové stránky, už nie je možné. Údaje nie sú ukladané spoločne s inými osobnými údajmi používateľa.

Užívateľ môže sám rozhodnúť, či ukladanie cookies umožnia. Jednak zmenou nastavenia svojho prehliadača (väčšinou sa nachádza v ponuke prehliadačov pod "možnosti" alebo "nastavenie") môžete zvoliť, či budete akceptovať všetky cookies, či chcete byť pri inštalácii cookies informovaní, alebo či chcete všetky cookies zamietnuť.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pri použití technicky nevyhnutných cookies je článok. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Účelom použitia technicky nevyhnutných cookies je zjednodušenie používania internetových stránok pre používateľa. Niektoré funkcie našich internetových stránok nemožno bez použitia cookies ponúknuť. Pre tých je nutné, aby bol prehliadač identifikovaný aj po prechode na iné stránky.

Údaje používateľov získavané pomocou technicky nevyhnutných cookies sa nepoužívajú na vyhotovenie užívateľských profilov.

Analytické cookies používame za účelom zlepšovania kvality našich internetových stránok a obsahov. Pomocou analytických cookies sa dozvieme, ako sú internetové stránky užívané a môžeme tak stále optimalizovať našu ponuku. V týchto účeloch tiež spočíva náš oprávnený záujem na spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Cookies sa ukladajú na počítači užívateľa a odtiaľ sú odovzdávané nám. Preto máte ako užívateľ tiež plnú kontrolu nad použitím cookies. Pomocou zmeny nastavenia vo svojom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos cookies. Už uložené cookies možno kedykoľvek vymazať. To možno vykonať aj automaticky. Ak deaktivujete cookies pre naše internetové stránky, môže sa stať, že nebude možné využiť v plnom rozsahu všetkých funkcií internetových stránok.

Niektoré z našich služieb používajú okrem toho tracking bugs alebo tiež sledovacie pixely. Pritom sa jedná o kódové snippety meracie väčšinou len 1x1 pixel, ktoré sú schopné identifikovať a spoznať typ Vášho prehliadača pomocou ID prehliadača - individuálneho odtlačkov prstov Vášho prehliadača. Vďaka tomu môže poskytovateľ služieb vidieť, kedy a koľko užívateľov pixel vyvolalo, resp. či a kedy bol otvorený e-mail alebo navštívené internetové stránky.

Pokiaľ chcete na našich internetových stránkach zakázať použitie web bugs (webových ploštíc), môžete použiť nástroje ako napr. Webwasher, bugnosys alebo Adblock. Za účelom zákazu web bugs v našom newsletteru nastavte svoj e-mailový program tak, aby sa v správach nezobrazoval HTML. Použitie web bugs sa tiež zamedzí, ak budete svoje e-maily čítať off-line. Bez vášho výslovného súhlasu nepoužijeme web bugs k tomu, aby sme nepozorovane zhromažďovali Vaše osobné údaje, alebo aby sme takéto údaje odovzdávali tretím poskytovateľom a marketingovým platformám.

[na začiatok stránky]

10. Použitie služieb k marketingovým a analytické účely

Na našich internetových stránkach používame analytický a marketingový softvér. Pre štatistické a analytické vyhodnotenie určitých údajov používame nasledujúce analytické nástroje:

- Google Analytics
- HotJar

- Bing Ads

Pritom sú získané údaje príslušnou službou evidované v pseudonymizované forme a použité výhradne za účelom štatistického vyhodnotenia. Údaje získané pomocou analytického softvéru sa neseskupují a nespája s cieľom vytvárania profilov užívateľov. Právnym základom pre ďalej popísané služby je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov, pretože sú potrebné na to, aby zákazníci mohli vyhľadávať služby a ponuky ponúkané na našich internetových stránkach, a aby sme ich mohli stále zlepšovať. Ako môžete namietať proti vyhodnocovanie svojich údajov, nájdete v odsekoch tohto vyhlásenia o ochrane údajov k príslušným službám.

a) Používame službu Google Analytics. Čo to znamená pre osobné údaje užívateľov?

Google Analytics

Na našich internetových stránkach používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa a umožňujú analýzu používania internetových stránok užívateľom (porov. Bod 7). Informácie o užívaní týchto internetových stránok užívateľom, ktorá vytvorí cookies, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google do USA a tu sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP na týchto internetových stránkach sa však IP adresa užívateľov Google v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša plná IP adresa na server Google v USA a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa týchto internetových stránok použije Google tieto informácie na vyhodnotenie používania internetovej stránky, pre zostavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a internetu voči prevádzkovateľovi internetových stránok. IP adresa prenesená z Vášho prehliadača v rámci Google Analytics nie je prepájané s inými dátami Google. Užívatelia môžu ukladanie cookies zabrániť príslušným nastavením svojich prehliadačov. Upozorňujeme však používateľa na to, že v takom prípade možno nebudú schopní využívať v plnom rozsahu všetky funkcie týchto internetových stránok.

Právo na námietku

Používatelia však okrem toho môžu zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na ich používanie internetovej stránky (vrátane IP adries) do Google a spracovanie týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnu a nainštalujú zásuvný modul pre prehliadače, ktorý je dostupný na nasledujúcej adrese: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zber údajov pomocou služby Google Analytics môžete alternatívne k inštalácii pluginu prehliadača, predovšetkým v internetových prehliadačoch mobilných koncových zariadení, zamedziť kliknutím na nasledujúci odkaz:

Deaktivovať Google Analytics

Vďaka tomu sa na Vašom zariadení uloží tzv. Opt-out-cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovanie Vašich dát prostredníctvom služby Google Analytics pri návšteve týchto internetových stránok. Dovoľujeme si upozorniť na to, že ak vymažete cookies vo svojich nastaveniach prehliadača, môže to mať za následok, že sa vymaže aj súbor opt-out-cookie z nástroja Google Analytics a prípadne ho budete musieť znova aktivovať.

Podrobnejšie informácie k spôsobu fungovania nástroja Google Analytics a k príslušným podmienkam používania a ustanovením o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html resp. https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Okrem toho by sme chceli upozorniť, že na našich internetových stránkach používame Google Analytics s rozšírením anonymizeIP, a preto sú IP adresy ďalej spracúvajú len skrátené, aby bol vylúčený akýkoľvek odkaz na osoby.

b) Používame Hotjar. Čo to pre vás znamená?

Naše internetové stránky používajú Hotjar. Týmto názvom sa označuje softvér pre webovú analytiku od spoločnosti Hotjar Ltd .. Internetové stránky tejto spoločnosti nájdete tu: http://www.hotjar.com. Sídlo spoločnosti je 3 Lyons Range- 20 Bisazza Street- Sliema SLM 1640, Malta. Softvér nám umožňuje analyzovať užívateľské správanie našich návštevníkov pomocou merania a vyhodnocovania napr. Kliknutia, pohybov myšou pod. Na našich internetových stránkach. Pritom sú informácie, ktoré boli získané pomocou kódu sledovania a cookies, odovzdávané servera Hotjar. U týchto informácií sa jedná predovšetkým o údaje súvisiace s koncovým zariadením, ako je IP adresa Vášho koncového zariadenia a Vaša e-mailová adresa s Vašim menom a priezviskom, ak nám tieto informácie poskytnete. Zaznamenáva sa tiež veľkosť monitore vášho koncového zariadenia, typ koncového zariadenia a informácie o prehliadači, ako typ a verzia, Vaše geografická poloha a preferovaný jazyk pre zobrazenie internetových stránok. Zaznamenáva sa tiež interakcie s užívateľom, ako napr. Činnosť myši (pohyb, poloha a kliknutí). Typické údaje zo súboru protokolov, ako je doména, navštívené stránky a dátum a čas prístupu sú tiež zaznamenávané pomocou nástroja Hotjar. Získaná IP adresa je nástrojom Hotjar automaticky anonymizované a ukladá sa výhradne v tejto oddelenej forme. Okrem toho internetové stránky priradí návštevníkom "unique user identifier (UUID). Vďaka tomu Hotjar zistí opakované návštevníkov našich internetových stránok, bez toho, aby na tento účel muselo byť vytvorené spojenie s osobnými údajmi (ako napr. IP adresa). Softvér používa tieto údaje za účelom vyhodnotenia a využíva pritom eventuálne ďalších služieb od tretích poskytovateľov ako Google Analytics a iné. Tiež títo poskytovatelia služieb môžu spracovávať a ukladať zodpovedajúce údaje užívateľov. Užívaním našich internetových stránok dávate súhlas s použitím nástroja Hotjar. Pomocou odkazu https://www.hotjar.com/opt-out môžete zabrániť tomu, aby nástroj Hotjar získaval a využíval Vaše údaje. Venujte prosím taktiež pozornosť osobitným vyhlásením iných poskytovateľov služieb o ochrane osobných údajov, ako Google Analytics v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Občas Vás pomocou nástroja Hotjar v rámci ankety anonymne požiadame o poskytnutie informácií. Tieto informácie potrebujeme, aby sme pre vás mohli vytvoriť zaujímavejšie ponuku a ponúkať naše informácie vždy tak, aby boli aktuálne. Tieto ankety sú samozrejme dobrovoľné, Vaše údaje sú získavané anonymne a zaobchádza sa s nimi ako s dôvernými. Identifikácia užívateľov je pritom vylúčená.

c) Na našich internetových stránkach používame tzv. retargetingové, resp. remarketingové technológie. Čo to znamená?

Na našich internetových stránkach používame technológie pre tzv. Retargeting, resp. remarketing. Pritom sa jedná o "metódu monitorovania" v oblasti on-line marketingu, pri ktorej sú návštevníci internetových stránok označení a potom na iných internetových stránkach znovu oslovení cielenou reklamou. Využívame túto novú technológiu, aby sme našu ponuku ešte viac zatraktívnili a mohli Vás informovať o aktuálnych ponukách, ktoré ste si už niekedy prezerali v našom e-shope, a opäť Vám ich pripomenuli. Používajú sa nasledujúce technológie pre retargeting, resp. remarketing. - Google DoubleClick Remarketing-Pixel - Google AdWords Remarketing - Criteo - Facebook Remarketing - Google AdWords Conversion Tracking - OptinMonster - Rejoiner/uptain - Seznam – Sklik Retargeting

Z technického hľadiska sa na Vašom počítači podľa retargetingové služby buď uloží dodatočný súbor cookie alebo sa využijú cookies, ktoré sú už nainštalované vo Vašom prehliadači (porov. Bod 7.), ktoré Vás, resp. Váš počítač alebo prehliadač ako používateľa internetu identifikujú prostredníctvom tzv. Cookie ID spravidla anonymne a zaznamenávajú Vaše správanie na internete, najmä ktoré internetové stránky ste u nás navštívili. Cookie potom môžu prečítať a vyhodnotiť poskytovatelia targetingových služieb, s ktorými spolupracujeme (pozri ďalej). To vedie k tomu, že sa Vám tiež na iných internetových stránkach zobrazuje reklama na naše výrobky alebo odporúčania porovnateľných výrobkov od tretích poskytovateľov napr. Ako personalizované reklamné bannery.

U služieb DoubleClick Remarketing-Pixel a Facebook-Remarketing plní web bugs podobnú funkciu ako cookies (porov. 7). Web bugs odosielajú Vašu IP adresu, internetovú adresu (URL), okamih prezeranie web bug, typ prehliadača a predtým nainštalované informácie cookie na webový server.

Údaje o Vašom správaní na internete zhromaždené prostredníctvom cookies alebo web bugs nemožno použiť na osobnú identifikáciu Vás ako návštevníka našich internetových stránok. Tieto údaje používame len za účelom zlepšovania našej ponuky a vyhodnotenie správania užívateľov na našich internetových stránkach (napr. Reakcia na reklamné akcie); na iné použitie alebo odovzdanie tretím osobám nedochádza. Tieto údaje sú anonymné a nie sú spojené s osobnými údajmi vo Vašom počítači alebo s nejakou databázou.

Všetky ďalej uvedené služby sa používajú na reklamné a marketingovým účely so stanoveným cieľom zatraktívniť našu ponuku a poskytnúť Vám príjemný zážitok z nakupovania. Ako je popísané pri jednotlivých služieb, berieme vážne Vaše právo na ochranu osobných údajov tým, že proti všetkým službám môžete namietať, a my Vás vopred informujeme o týchto usmerneniach na ochranu osobných údajov. Právnym základom pre vyššie uvedené operácie spracovania osobných údajov je článok. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Google DoubleClick Remarketing-Pixel a Google AdWords Remarketing alebo "podobné cieľové skupiny"

Na našich internetových stránkach používame DoubleClick Remarketing-Pixel a Google AdWords Remarketing alebo "podobné cieľové skupiny", obe služby spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ( "Google"). Pomocou týchto služieb Vám môžeme zobraziť reklamné oznámenie v súvislosti s naším e-shopom, napr. Zaujímavé ponuky výrobkov, na internetových stránkach iných poskytovateľov, ktorí tiež využívajú týchto služieb od spoločnosti Google ( "partneri", v sieti Google Display). Okrem toho Vám môžeme pomocou služby Google AdWords Remarketing oznámením na internetových stránkach iných užívateľov v sieti Google Display pripomenúť, aby ste dokončili svoju objednávku, ak ste pred nedávnom prerušili objednávku v našom e-shope. To sa deje pri využití technológie cookie (porov. 7.).

Google uloží na tento účel malý súbor so sekvenciou čísel (tzv. Cookie ID) do Vášho prehliadača, aby si Vás zapamätal ako užívateľa našich internetových stránok a zhromaždil ďalšie anonymné údaje o užívaní našich internetových stránok. Cookie ID ukladáme a slúžia len na jednoznačnú identifikáciu Vášho prehliadača a nie na identifikáciu Vašej osoby. Osobné údaje o Vás nie sú prostredníctvom týchto služieb zhromažďované alebo ukladané.

Google Remarketing používame v rámci interoperability medzi rôznymi zariadeniami. To znamená, že ak napr. Zahájite svoj nákup v našom e-shope na svojom smartfóne a dokončíte ho na notebooku, môžeme Vás osloviť vyššie uvedenými personalizovanými reklamnými oznámeniami tiež na inom zariadení, ktoré používate. To sa však stane len vtedy, ak spoločnosti Google udelíte súhlas, aby priebeh Vašich webových aplikácií a aplikácií prehliadača spojila s Vaším účtom Google, a aby informácie z Vášho účtu Google boli použité na personalizáciu zobrazených reklamných oznámení, ktoré vidíte na internete. Google používa v tomto prípade údaje týchto prihlásených užívateľov spolu s údajmi Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov cieľových skupín remarketingový v rámci interoperability medzi rôznymi zariadeniami. Za účelom podpory tejto funkcie zhromažďuje Google Analytics overená ID týchto užívateľov. Tieto údaje od spoločnosti Google sa prechodne spojí s našimi údajmi Google Analytics na vytvorenie našich cieľových skupín.

Skontrolujte prosím nastavenie súkromí svojho účtu Google, aby ste zabránili tomu, že Google spojí priebeh Vašich webových aplikácií a aplikácií prehliadača s Vaším účtom Google.

Aby sme Vám mohli pripomenúť nedokončenú objednávku v našom e-shope oznámením, nie sú spoločnosti Google odovzdávané žiadne osobné údaje, ale len informácie o skutočnosti, že ste pod získaným cookie ID chceli vykonať objednávku v našom e-shope a objednávka bola prerušená, a celková cena zamýšľané objednávky ( "odovzdanie nákupného košíka").

Ďalšie informácie k remarketingovým službám spoločnosti Google, k podrobnostiam spracovania údajov prostredníctvom týchto služieb a o príslušných ustanoveniach Google o ochrane osobných údajov nájdete na adrese http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Používanie cookies prostredníctvom Googlu môžete trvalo deaktivovať stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača v nasledujúcom odkaze (https://www.google.com/settings/ads/plugin) alebo kliknutím na príslušný odkaz na podanie námietky v rámčeku so sivým pozadím uvedený ďalej v tomto oddieli a budete sa riadiť prípadnými ďalšími pokynmi. Pomocou nastavení zobrazení Google nastavenia zobrazenia Google môžete sami určiť, aká oznámení uvidíte, a deaktivovať záujmovo orientovanej reklamy.

Criteo

Okrem toho využívame službu Criteo-Services ( "Criteo"), ktorú poskytuje spoločnosť Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko (http://www.criteo.com). Pri tejto služby sa jedná rovnako o retargetingovou službu ako je všeobecne popísané vyššie, ktorá spája mnoho ďalších poskytovateľov z radov tretích osôb do siete na účel dodávania pokiaľ možno širokého rozpätia reklamných oznámení a iných reklamných prostriedkov cielených na používateľov.

Criteo používa pri návšteve našich internetových stránok vo Vašom prehliadači anonymný browser cookie ( "taggování / štítkovanie"). Ako "taggovaný" užívateľ potom dostanete anonymný identifikáciu, pričom podľa vyjadrenia Criteo nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje. Tento súbor cookie prehliadača sleduje len výrobky, ktoré ste si prezerali na našich internetových stránkach, resp. internetové stránky, ktoré ste navštívili. Prostredníctvom cookie prehliadača je možné, že aj pri návšteve iných internetových stránok, ktorých prevádzkovatelia tiež využívajú služby Criteo, budú rozpoznaní a ponúkneme im cieľová reklamné oznámenie zodpovedajúce ich záujmom.

Ďalšie informácie o službe Criteo, o podrobnostiach spracovaní údajov prostredníctvom tejto služby a zodpovedajúce ustanovenia Criteo o ochrane osobných údajov nájdete tu: www.criteo.com/privacy.

Pokiaľ chcete deaktivovať použitie služby Criteo vo svojom prehliadači, kliknite na zodpovedajúci odkaz v rámčeku so sivým pozadím ďalej v tomto odseku.

Facebook Remarketing

Na našich internetových stránkach používame rovnako za účelom retargeting, resp. remarketingu "Custom Audiences", služby spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook"). Pomocou tejto služby Vás môžeme cielene osloviť reklamou tak, že sa zobrazí tzv. Facebook Ads pre návštevníkov našich internetových stránok, akonáhle navštívite sociálna sieť Facebook.

Za týmto účelom sme implementovali na našich internetových stránkach tzv. Remarketingové pixel od spoločnosti Facebook. Pri návšteve našich internetových stránok sa prostredníctvom pixelu vytvorí priame spojenie so servermi Facebooku. Facebook je schopný identifikovať Vás na základe ID prehliadača, pretože sa spojí s inými údajmi o Vás uloženými na Facebooku k Vášmu užívateľskému účtu. Facebook Vám potom bude dodávať od nás individualizované reklamné oznámenie zodpovedajúce Vašim potrebám na Vašu stenu alebo na iné miesto Facebooku.

My sami nie sme schopní identifikovať Vás osobne prostredníctvom pixelu, pretože až na Vaše ID prehliadača neukladáme žiadne ďalšie osobné údaje cez remarketingové pixel.

Ďalšie informácie o Custom Audiences spoločnosti Facebook, o podrobnostiach spracovanie dát pomocou tejto služby a o ustanoveniach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov nájdete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

Použitie remarketingu na Facebooku môžete deaktivovať kliknutím na príslušný odkaz uvedený ďalej v tomto oddieli. Za týmto účelom musíte byť prihlásený na svoj facebookový účet.

Právo na námietku

Ak nechcete, aby sa Vám zobrazovala reklama generovaná príslušnú targetingovou službou, môžete použitie retargetingové technológie na našich internetových stránkach odmietnuť svojim odhlásením z danej targetingové služby. Zodpovedajúce odkazy na internetové stránky targetingových služieb, ktoré s nami spolupracujú, znie:

 • Google DoubleClick Remarketing Pixel a Google AdWords Remarketing alebo "Podobné cieľové skupiny
 • Criteo
 • Facebook Remarketing

Podrobnosti k spracovaniu údajov prostredníctvom danej targetingové služby sú uvedené v ustanoveniach o ochrane údajov tejto služby, na ktoré uvádzame odkaz vyššie. Kliknutím na odkaz získate informácie, ako môžete odmietnuť použitie targetingových služieb vo svojom počítači.

Google AdWords Conversion Tracking

Okrem toho používame funkciu Google AdWords Conversion Tracking, službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Ak kliknete na reklamu AdWords zobrazenú spoločnosťou Google, uloží sa na Vašom počítači cookie pre službu Conversion-Tracking. Tieto súbory cookies stratí platnosť po 30 dňoch, neobsahujú žiadne osobné údaje, a tým neslúži na identifikáciu osôb.

Pomocou služby Conversion Tracking môžeme my i Google spoznať, na ktoré reklamy AdWords ste klikli a či ste touto reklamou boli presmerovaní na naše internetové stránky, ak navštívite naše internetové stránky a toto cookie ešte nestratilo platnosť. Každý zákazník AdWords má iný súbor cookie. Vďaka tomu neexistuje možnosť, aby cookies sledovali zákazníkov AdWords naprieč webovými stránkami. Cookie slúži na vytvorenie vlastnej štatistiky pre zákazníkov, ktorí navštívia naše internetové stránky prostredníctvom reklamy AdWords.

Ak sa nechcete zúčastniť sledovania v rámci služby Google AdWords Conversion Tracking, musíte deaktivovať ukladanie cookies príslušným nastavením svojho prehliadača. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovacie služby Conversion.

Ďalšie informácie o službe Google AdWords Conversion Tracking, podrobnosti o spracovaní údajov pomocou tejto služby a príslušné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese http://www.google.com/policies/technologies/ads/

OptinMonster

Aby sme Vám na našich stránkach mohli poskytnúť pomocou prekrytia adresára (Overlays) dodatočné ponuky, používame softvér Optinmonster od poskytovateľa Retype LLC. 3701 Savoy Ln West Palm Beach, FL 33417 Florida, USA. Podrobnosti o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi prostredníctvom softvéru Optinmonster a o Vašich príslušných právach nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov Optinmonster.

[na začiatok stránky]

d) Používame službu Bing Ads. Čo to pre vás znamená?

Tento web využíva remarketingové technológiu "Bing Ads" spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (ďalej "Microsoft"). Spoločnosť Microsoft ukladá do vášho počítača súbor cookie ( "cookie konverzie"), ak ste sa dostali na naše webové stránky prostredníctvom reklamy Microsoft Bing. Zákazníci Microsoft a Bing reklamy môžu rozpoznať, že klikli na túto reklamu a boli presmerovaní na naše stránky. Týmto spôsobom môžete byť znovu na stránkach spoločnosti Microsoft a ďalších zákazníckych službách "Bing Ads" oslovení prostredníctvom cieleného odporúčaní produktov a inzercie založené na vašich záujmoch.

Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie konverzie sa tiež používajú pre generovanie štatistík konverzií. Zisťujeme tak celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Microsoft Bing a boli presmerovaní na naše stránky. Okrem toho sa zhromažďujú ďalšie anonymné údaje (napr. Koľkokrát zobrazenie stránky a čas strávený na webových stránkach). Nezískavame žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa.

Právo na námietku

Ak nechcete, aby sa Vám zobrazovala reklama generovaná príslušnou službou Microsoft môžete navštíviť príslušnú stránku spoločnosti Mircosoft pre odhlásenie: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=cs-CZ.

Zhromažďovanie dát prostredníctvom Bing môžete tiež zabrániť deaktivovať alebo obmedzením prenosu súborov cookie v nastavení internetového prehliadača (viď 9.)

Ďalšie informácie o ochrane súkromia v spoločnosti Microsoft a súborov cookie používaných spoločnosťou Microsoft nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement.

[na začiatok stránky]

11. Používame softvér za účelom spojenia našich databáz. Čo to pre vás znamená?

Na našich internetových stránkach používame na účely odovzdania údajov medzi databázami a aplikáciami službu Zapier od spoločnosti Zapier Inc., 548 Market Str. # 62411, San Francisco, CA 94104-5401, United States. Zapier poskytuje rozhranie, ktoré umožnia prenos a preklad informácií z databáz medzi jednotlivými systémami.

Pritom môžu byť Vami uložené údaje zasielajú spoločnosti Zapier Inc .. Odovzdanie slúži výhradne k správe a organizácii našich databáz a aplikácií a právnym základom na spracovanie osobných údajov s použitím služby Zapier je článok. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov pri službe Zapier nájdete tu: https://zapier.com/privacy/.

[na začiatok stránky]

12. Push notifikácia

Ak aktivujete oznámenia push pre tento web pomocou služby "Signalizovať", budú Vám oznam zobrazovaná ako stručné správy prostredníctvom vášho internetového prehliadača alebo Vášho mobilného operačného systému. K odosielanie správ sa prenášajú iba anonymné alebo pseudonymné dáta. V závislosti na konfigurácii webe to môže byť: Pseudonymné ID užívateľa: náhodne vygenerovaná hodnota (príklad: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1), ktorá je uložená v ID sledovacieho súboru cookie Pseudonymné digitálne odtlačky prstov, pseudonymné kódy mobilných zariadení a prípadne pseudonymné identifikátory naprieč zariadeniami.

Tieto dáta sú spracovávané len za účelom doručovania oznámenia, k odberu ste sa prihlásili, a môžete vykonávať nastavenie súvisiace s zobrazovaním. Žiadame o Váš súhlas na uloženie týchto údajov. V tomto prípade je právnym základom pre spracovanie údajov čl. 6 ods. 1 písm. GDPR. Proti prijímanie oznámení môžete kedykoľvek protestovať prostredníctvom nastavenia Vášho prehliadača alebo mobilného zariadenia. Informácie o odhlásení od zasielanie oznámení nájdete tu. Aby sme Vám mohli užitočná oznámenia navrhnúť najlepším spôsobom, používame preferencie zhromaždené na základe pseudonymného užívateľského profilu pomocou sledovacích pixelov a so súhlasom aj pomocou cookies a zlúčenie Vášho ID oznámenia s používateľským profilom webové stránky a to len za účelom zasielania personalizovaných správ. Sledovacie technológia sa tiež používa pre štatistickú analýzu oznámenia naším menom. Týmto spôsobom možno určiť, či bolo oznámenie doručené a či na neho bolo kliknuté. Takto generovaná dáta sú spracované a uložené výhradne v Nemecku naším menom spoločností etracker GmbH v Hamburgu, ktorá poskytuje službu signalize, a preto podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám na ochranu údajov. V tomto ohľade bol etracker nezávisle skontrolovaný, certifikovaný a disponuje schválenú ochrannou známkou ochrany údajov ePrivacyseal.

Spracovanie údajov pre štatistickú analýzu a oznámenia na lepšie prispôsobenie budúcich oznámenia v záujme príjemcu je založené na našom oprávnenom záujme o osobné priamu správu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Pretože súkromie našich návštevníkov je pre nás veľmi dôležité, sú dáta, ktoré môžu umožňovať odkaz na jednotlivú osobu, ako je IP adresa, prihlasovacie meno alebo ID zariadenia, anonymizované alebo pseudonymizována čo najskôr. Priamy osobné odkaz je vylúčený. Nebude použitý na žiadne iné účely alebo v kombinácii s inými údajmi odovzdávaný tretím stranám.Proti vyššie popísanému spracovanie dát môžete kedykoľvek protestovať.

[na začiatok stránky]

13. Práva dotknutých osôb

Ak sú spracovávané Vaše osobné údaje, ste subjektom údajov v zmysle GDPR a máte nasledujúce práva voči správcovi:

Právo na prístup, na opravu, obmedzenia spracovania a na výmaz

Máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o údajoch uložených o Vašej osobe, ich pôvode a príjemcoch a o účele spracovania údajov prostredníctvom našich internetových stránok. Okrem toho máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenia spracovania svojich osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli nám ako správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo môžeme splniť poskytnutím csv-exportu zákazníckych údajov, ktoré sú o Vás spracovávané.

Právo na informovanie

Ak ste voči správcovi uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenia spracovania, je správca povinný všetkým príjemcom, ktorým boli sprístupnené osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, oznámiť túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenia spracovania, ibaže sa preukáže, že to nie je možné alebo ak by to bolo spojené s neprimeranými nákladmi.

Máte voči správcovi právo byť informovaní o týchto príjemcoch.

Právo podať námietku

Máte právo z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

Správca už nebude spracovávať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, iba ak by preukázal závažné legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, výkonu alebo obrane právnych nárokov.

Pokiaľ budú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracovávané za účelom priamej reklamy, máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, ak to súvisí s takou priamou reklamou.

Ak vznesiete námietku proti spracovanie s cieľom priamej reklamy, nebudú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, už spracovávané na tieto účely.

Máte možnosť v súvislosti s využitím služieb informačnej spoločnosti - bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES - uplatniť svoje právo na námietku pomocou automatizovaného postupu, pri ktorom sa uplatňujú technické špecifikácie.

Možnosť odvolania vyhlásenie o súhlase podľa predpisov o ochrane osobných údajov

Okrem toho môžete kedykoľvek odvolať svoje udelené súhlasy s účinnosťou do budúcna voči nám s využitím ďalej uvedených kontaktných údajov.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivom prípade vrátane profilovanie

Máte právo odmietnuť podrobiť sa rozhodovania založenému výlučne na automatizovanom spracovaní - vrátane profilovanie, ktoré voči Vám bude mať právny účinok alebo Vás podobným spôsobom podstatne obmedzia. To neplatí, ak je rozhodnutie (1) potrebné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, (2) prípustné na základe právnych predpisov EÚ alebo členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ, a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia za účelom obhajovania Vašich práv a slobôd a Vašich oprávnených záujmov, alebo (3) k nemu dochádza s Vaším výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia sa však nesmie zakladať na zvláštnych kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR, ak neplatí čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo g), a ak sa prijmú primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a Vašich oprávnených záujmov..

S ohľadom na prípady uvedené v bode (1) a (3) prijme správca primerané opatrenia, aby obhajovaní práv a slobôd a Vašich oprávnených záujmov, k čomu patrí aspoň právo na ľudský zásah zo strany správcu, právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť rozhodnutie.

Právo na sťažnosť u dozorného úradu

Bez ohľadu na iný správny alebo súdny opravný prostriedok máte právo na sťažnosť u dozorného úradu, najmä vo členskom štáte svojho miesta pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, dochádza k porušeniu GDPR

Dozorný úrad, u ktorého bola podaná sťažnosť, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti súdneho odvolania podľa čl. 78 GDPR.

[na začiatok stránky]

14. Heureka - dotazník spokojnosti

Predávajúci je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov. Zasielanie e-mailových adries a údajov o zakúpenom tovar sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a je vykonávané po každom nákupe na e-shope. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných na adrese http://onas.heureka.cz/resources/attachments/ p0 / 60 / obchodne-podmienky-overenie-zakaznikov-heurekacz-2016.pdf. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz odovzdané e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je náš e-shop zaradený do programu overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

[na začiatok stránky]

15. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vyhlásenie o ochrane osobných údajov z oprávnených dôvodov a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Preto sa prosím informujte pravidelne na týchto stránkach o eventuálnych zmenách tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

[na začiatok stránky]

16. Informácie o spracovaní osobných údajov (Social Media)

Názov a kontaktné údaje správcu a podnikového povereníka pre ochranu osobných údajov / osoby poverené ochranou osobných údajov

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov platí pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom správcu:

TecTake GmbH (tu tiež "TecTake"), Tauberweg 41, 97999 Igersheim, SRN.

Podnikový poverenec pre ochranu osobných údajov / osoba poverená ochranou osobných údajov v spoločnosti TecTake je k dispozícii na e-mailovej adrese datenschutz@tectake.de alebo mail@tectake.sk.

Zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov, druh a účel osobných údajov a ich použitia

Za účelom realizácie našich súťaží zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 • meno, priezvisko,
 • adresu (len u výhercov súťaže
 • užívateľské meno na Facebooku,
 • ID na Facebooku,
 • profilový obrázok na Facebooku

Zhromažďovanie týchto údajov prebieha,

 • aby sme vám umožnili účasť na našich súťažiach;
 • aby sme mohli určiť výhercu našich súťaží;
 • za účelom korešpondencie s účastníkmi súťaže (napr. informovanie o výhre);
 • za účelom štatistického vyhodnotenia súťaží.

Vyššie uvedené údaje sú ukladané na základe vašej požiadavky a ich ukladanie je nutné podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) k uvedeným účely na účasť na súťažiach, určenie výhercov, k výplate výhry a za účelom korešpondencie s účastníkmi.

Okrem toho sa užívateľské meno výhercu používané na Facebooku zverejňuje v poznámkach pod súťažnom príspevkom. Právnym základom je článok. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) GDPR, aby sme výhercu súťaže informovali, že bol vylosovaný. Ďalším právnym základom pre zverejnenie facebookového mena je okrem toho čl. 6 ods. 1 veta prvá písm. f) GDPR. Oprávnený záujem na tomto zverejnení spočíva v tom, aby bol zdokumentovaný výsledok vyžrebovanie súťaží, a aby bolo všetkým účastníkom súťaže oznámené ukončenie súťaže a jej výsledok.

Právo na námietku:

Máte kedykoľvek možnosť protestovať proti zverejnenie svojho užívateľského mena používaného na Facebooku. Za týmto účelom prosím využite vyššie uvedených možností kontaktu.

Zhromažďované osobné údaje ukladáme až do zániku vyššie uvedených účelov a následne vymastíme, ibaže sme povinní podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. c) GDPR na základe daňovo a obchodne právnych archivačných a dokumentačných povinností, vyplývajúcich z právnych predpisov, k dlhšiemu uloženie alebo ak ste udelili súhlas s uložením prevyšujúce túto lehotu, podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR.

Odovzdanie údajov tretím osobám

Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám na iné ako ďalej uvedeným účely neprebieha.

Pre určenie výhercu používa spoločnosť TecTake vyhodnocovacej službu "Fanpage Karma Glücksfee" poskytovanú spoločnosťou uphill GmbH, Oranienstr. 188, 10999 Berlín, SRN. Za týmto účelom sa informácie k príspevku do súťaže nahrajú prostredníctvom Facebook API do nástroja Fanpage Karma a potom sa vyhodnotí na základe zadaných kritérií. Ako výsledok sa spoločnosti TecTake zobrazí profily používateľov, ktorí by podľa rôznych možných kritérií mohli súťaž vyhrať (pritom sa zobrazí meno, profilový obrázok a odkaz na profil). Okrem toho sa odstránia dvojité príspevky (ak jeden používateľ okomentuje niekoľkokrát). Potom vyžrebuje systém výherca podľa náhodného princípu, na základe funkcie Java pre náhodné hodnoty. Tieto údaje sú k dispozícii len v okamihu vyžiadanie zo strany TecTake a neukladajú sa u poskytovateľa služieb.

Právnym základom pre využitie týchto služieb je čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) GDPR na určenie výhercov danej súťaže. Poskytnuté údaje smie spoločnosť uphill GmbH použiť výhradne na uvedené účely.

Práva dotknutých osôb

Máte právo:

 • podľa čl. 7 ods. 3 GDPR svoj raz udelený súhlas kedykoľvek voči nám odvolať. To bude mať za následok, že v spracovaní údajov, ktoré sa zakladalo na tomto súhlase, do budúcnosti už nebudeme môcť pokračovať;
 • podľa čl. 15 GDPR žiadať prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame. Najmä môžete žiadať informáciu o účele spracovania, kategóriu osobných údajov, kategóriách príjemcov, voči ktorým údaje boli alebo budú sprístupnené, o plánovanej dobe uloženia, o existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania alebo na námietku, o existencii práva na sťažnosť, o pôvode vašich údajov, pokiaľ neboli zhromaždené u nás, rovnako ako o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovanie a popr. účelné informácie o ich podrobnostiach;
 • vpodle čl. 16 GDPR žiadať bez zbytočného odkladu opravu nesprávnych alebo doplnenie vašich osobných údajov uložených u nás;
 • vpodle čl. 17 GDPR žiadať vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás, ak spracovanie nie je potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácie, za účelom plnenia právneho záväzku, z dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu uplatnenia, výkonu alebo hájenie právnych nárokov;
 • podľa čl. 18 GDPR žiadať obmedzenia spracovania svojich osobných údajov, ak popierate správnosť údajov, ak je spracovanie nezákonné, vy však odmietate ich vymazanie a my údaje už nepotrebujeme, vy ich však potrebujete k uplatneniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov, alebo ak ste podali námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR;
 • vpodle čl. 20 GDPR získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo žiadať odovzdanie inému správcovi a
 • podľa čl. 77 GDPR predložiť sťažnosť dozorného úradu.

Právo na námietku

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR, máte právo podľa čl. 21 GDPR namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ak pre to existujú dôvody vyplývajúce z vašej špeciálne situácie. Po podaní námietky už vaše osobné údaje nebudeme spracovávať, ibaže by sme mohli dokázať závažné legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami a základnými právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracovanie slúži pre uplatnenie, zistenie výkon a obranu právnych nárokov.

Ak chcete uplatniť svoje právo na námietku, postačí zaslať e-mail na adresu datenschutz@tectake.de alebo mail@tectake.sk.

[na začiatok stránky]

17. Používame softvér pre zabezpečenie našich webových stránok pred spamom. Čo to pre vás znamená?

Na ochranu formulárov na našich webových stránkach používame službu "reCAPTCHA". Táto služba je poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len "Google". Pomocou tejto technológie môžeme zistiť, či údaje zadané do našich vstupných masiek boli zadané človekom, alebo či ide o zneužitie formou automatizovaných strojových spracovania.

Za účelom zistenia, či zadanie vykonal človek, zhromažďuje Google okrem iného nasledujúce údaje, akonáhle navštívite naše webové stránky: User agent (UA) prehliadača (hlavička prehliadača), IP adresu, rozlíšenie monitora a okná, nastavený jazyk prehliadača, časové pásmo, dobu zotrvania , nainštalované zásuvné moduly (plugin) prehliadača, Google účet, ak ste prihlásení k svojmu Google účtu, vaše správanie pri zadávaní a pohyby myšou po plochách reCAPTCHA. Tieto údaje sú vyhľadávané len vtedy, ak ste vo svojom prehliadači aktivovali možnosť automatického sťahovania kódu! JAVASCRIPT. Ak ste sťahovanie! JAVASCRIPT vo svojom prehliadači deaktivovali, neodovzdávajú sa spoločnosti Google žiadne údaje, v tomto prípade však pre vás tiež nebudú prístupné funkcie našich webových stránok zabezpečené službou "reCAPTCHA".

Užívanie služby "reCAPTCHA" prebieha podľa podmienok používania spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.

Právnym základom pre opísané spracovanie údajov je článok. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR v spojení s čl. 32 Nariadenie GDPR. Funkcia "reCAPTCHA" slúži na to, aby naše systémy a tým aj osobné údaje, ktoré do nich uložíte, boli chránené pred útokmi formou automatizovaných strojových zadania (napr. Prostredníctvom tzv. Botov - internetový robot).