Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti TecTake s.r.o.

§ 1 Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou TecTake s.r.o. od 04.04.2018 a upravujú podmienky pre nákup v internetovom obchode na webových stránkach www.tectake.sk.

1.2 Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ), ktorým je spoločnosť TecTake sro, so sídlom na adrese Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 032 01 376, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 87194 a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

1.3 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou iná osoba ako spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník").

1.4 Tieto obchodné podmienky sú dostupné na webových stránkach internetového obchodu v elektronickej podobe a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

§ 2 Definície pojmov

2.1 Predávajúci (dodávateľ, prevádzkovateľ) je obchodná spoločnosť TecTake sro, so sídlom na adrese Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 032 01 376, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 87194. TecTake sro pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

2.2 Zákazník nášho internetového obchodu je kupujúci. Podľa platnej právnej úpravy sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

2.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

2.4 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Pre úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom sa nepoužijú osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode s výnimkou ustanovenia § 2160 Občianskeho zákonníka, ktoré sa výslovne uplatní pre vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom.

2.5 Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna alebo prípadne iné zmluvy, pokiaľ sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

§ 3 Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail a za okamih uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje okamih potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto okamihu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených občianskym zákonníkom je v zmysle ustanovenia § 1726 Občianskeho zákonníka vylúčené. Predávajúci ďalej v súlade s ustanovením § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3 Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

3.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať, meniť a upravovať údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

3.5 Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

3.6 Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

3.7 Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "Momentálne nedostupné" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a kupujúci toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci kupujúceho o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú kupujúcemu peniaze vrátené na účet.

3.8 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

3.9  Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná iba za účelom jej splnenia, v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení a nie je prístupná akejkoľvek tretej strane.

3.10 Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa ani kupujúceho - podnikateľa.

§ 4 Dodanie tovaru

4.1 Objednaný tovar doručujeme zmluvnou prepravnou službou DPD (spoločnosť Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., so sídlom Poľná 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266). Iné spôsoby dopravy môžu byť ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a vzhľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sú uvedené pri objednávke alebo tu.

4.2 Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 3 - 5 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch, alebo ak nie je tovar skladom môže byť dodacia lehota aj dlhšia, o čom bude kupujúci bezodkladne po zistení tejto skutočnosti upovedomený. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu.

4.3 Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje návod na používanie výrobku, ak je nevyhnutné, aby bola pri užívaní výrobku splnené osobitné pravidlá, ak sa nejedná o výrobok, u ktorého sú pravidlá užívania všeobecne známa, a prípadne aj záručný list. Daňový doklad (faktúru) dostane kupujúci elektronicky v deň odoslania tovaru na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Pri prevzatí tovaru od prepravnej služby si vždy starostlivo skontrolujte neporušenosť prepravného obalu. Kupujúci sa zaväzuje prekontrolovať stav zásielky ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabíc) a je povinný odmietnuť prevzatie zjavne poškodené alebo neúplné zásielky. Uplatnenie dôvodu odmietnutia si kupujúci nechá potvrdiť prepravnou spoločnosťou. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojím podpisom riadne odovzdanie, nie je možné reklamáciu na poškodenie tovaru alebo zjavnú nekompletnosť dodatočne uplatniť a toto poškodenie (nekompletnosť) nebude považované za rozpor s kúpnou zmluvou.

4.4 Rozvoz tovaru zaisťujeme po celom Slovenskom. Ceny dopravy sú uvádzané vrátane DPH. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

Doprava

 • Prepravnou službou DPD Classic (štandard)
 • Prepravnou službou DPD Classic (štandard)
 • Prepravnou službou GLS (nadštandardné zásielky)
 • Prepravnou službou PPL (krehký tovar)

§ 5 Lehoty

5.1 Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, a iba po túto dobu nesie dôkazné bremeno predávajúci. Po uplynutí šiestich mesiacov od prevzatia tovaru prechádza dôkazné bremeno o vady na kupujúceho.

5.2 Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovar. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

5.3 Záruka nevzťahuje na poškodenie vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):
mechanickým poškodením tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov, tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy, poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou, použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie

5.4 Všetky zmeny a zmeny cien na internetovom obchode sú vyhradené. Ponuka tovaru vystaveného na www.tectake.sk (vrátane akčného tovaru, výpredaje a letákových akcií) platí do vypredania zásob či straty schopnosti predávajúceho plniť, pričom počet akčných kusov je v ponuke vždy uvedený, prípadne po určenú dobu. Cena je platná v čase objednania.

5.5 Na základe voľby kupujúceho predávajúci dodá tovar na miesto a spôsobom, ktorý kupujúci určí v objednávke. Kupujúci je povinný si takto dodaný tovar prevziať, v opačnom prípade bude tovar na jeho náklady uskladnený a po dohovore tiež už na jeho náklady znova odoslaný.

Spôsoby platieb:

 • platba vopred bankovým prevodom
 • platba rýchlym prevodom PayU:
  • Sporopay poskytovaná Komerčné bankou, a.s.
  • ePlatby pre eKonto poskytovaná Raiffeisenbank, a.s.
  • mPeníze poskytovaná mBank (BRE BANK SA)
  • poskytované GE Money Bank, a.s.
  • poskytované Fio Banka, a.s.
  • poskytované Sberbank CZ, a.s.
  • PLATBA 24 poskytovaná Českou sporiteľňou, a.s.
  • Rýchly online prevod cez ČSOB, a.s.
  • Rýchly online prevod Era / Poštová sporiteľňa
 • platba pomocou platobných kariet Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro s povolením pre spracovanie online spracovateľskými inštitúciami
 • platba pomocou poštovej poukážky
 • platba elektronickým platobným systémom PayPal

§ 6 Práva z chybného plnenia a záruka

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka.

6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 3. vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 4. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3 Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

6.4 Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúci pôsobilo značné ťažkosti.

6.5 Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

6.6 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Doba pre uplatnenie práv z chybného plnenie môže byť vyhlásením v záručnom liste, na jeho obale či reklame predĺžená. Ak je týmto spôsobom poskytovaná záruka dlhšia ako 24 mesiacov, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste či zvláštnymi obchodnými podmienkami, a ak nie je tak určené, uplatní sa na vzniknuté vady po uplynutí doby 24 mesiacov po prevzatí tovaru ustanovenia občianskeho zákonníka o záruke za akosť. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním kupujúcim.

6.7 Kupujúci je povinný zakúpený tovar užívať len obvyklým spôsobom v súlade s účelom, na ktorý tovar podľa svojej povahy slúžia, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady. Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti predávajúceho za vady začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

6.8 Kupujúci je v súlade s § 2104 povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo sa prejaví.

6.9 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vystaviť potvrdenie v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.

§ 7 Reklamácia

7.1 O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim písomne ​​nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie, ktoré zašle na e-mail kupujúceho o tom, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie, ktoré zašle na e-mail kupujúceho o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

7.2 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

7.3 V prípade vady veci uplatní kupujúci právo zo zodpovednosti za vady u predávajúceho tak, že pošle oznámenie na email: mail@tectake.sk a predávajúci sa s kupujúcim dohodne na ďalšom postupe v reklamačnom konaní podľa konkrétnej povahy vady tovaru.

7.4 Reklamácia tovaru sa v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

7.5 Ak budete mať otázku ohľadne stavu Vašej reklamácie, zašlite dotaz na email: mail@tectake.sk.

7.6 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov nevyhnutne vynaložených k tomuto odstúpenie.

7.7 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

7.8 Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim predávajúcemu.

§ 8 Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

8.1 Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodov odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena. V súlade s § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 nesie spotrebiteľ pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl. náklady na vrátenie tovaru. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

8.2 V prípade, že si kupujúci praje podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, oznámi predávajúcemu prostredníctvom e-mailu na mail@tectake.sk svoj zámer odstúpiť od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí a tovar zašle na svoje náklady na adresu: TecTake s.r.o., Horná mlynská ulica 503/46, 943 54 SVODÍN, Slovenská republika.

8.3 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý si môže stiahnuť tu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: mail@tectake.sk.

8.4 V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

8.5  Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený, môže predávajúci uplatniť na právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

8.6 Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

8.7 Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:

 1. poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 2. dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,/li>
 6. dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 7. oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 8. dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 9. dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal
 10. dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 11. ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne, uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 12. dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

§ 9 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

9.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

9.2 Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.

9.3 V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

9.4  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

§ 10 Ochrana osobných údajov

10.1 Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

10.2 Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej osobe, okrem prípadov uvedených nižšie, najmä externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

10.3 Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí kupujúcim archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba predávajúcemu.

10.4 Ak nakupujete ako fyzická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
 • Telefonické spojenie
 • Elektronickú adresu (e-mail)

10.5 Ak nakupujete ako právnická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:

 • Názov spoločnosti (obchodná firma)
 • Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
 • IČO, DIČ
 • Telefonické spojenie
 • Elektronickú adresu (e-mail)

Vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracované osobné údaje.

10.6 Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované výhradne na účely identifikácie kupujúceho, k realizácii a vykonanie nevyhnutných účtovných operácií a zaúčtovanie platby, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s kupujúcim

10.7 Nákupom v internetovom obchode www.tectake.sk dávate súhlas s tým, že predávajúci môže odovzdávať osobné údaje svojich zákazníkov za účelom rozosielanie obchodných oznámení, riadne prepravy tovaru, poskytovaní spotrebiteľského úveru a podobného účelu tretím osobám, a to poskytovateľom služieb rozosielky komerčnej komunikácii, služieb zákazníckej podpory, dopravcom, splátkovým spoločnostiam a poisťovniam.

10.8 Nákupom v tomto internetovom obchode a zaškrtnutím príslušnej voľby súhlasíte sa:

 • spracovaním a zhromažďovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou TecTake sro, so sídlom na adrese Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 032 01 376, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 87194 k marketingovým účely. Tento svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek bezplatne odvolať (požiadať o odstránenie niektorých svojich údajov, prípadne úplné odstránenie všetkých svojich údajov z databázy správcu), a to na e-maile: mail@tectake.sk
 • zasielaním obchodné ponuky na Vašu emailovú adresu, prípadne poštovú adresu. Odhlásenie z odoberania obchodných oznámení je možné na e-maile: mail@tectake.sk alebo požiadavkou na zákazníckej linke internetového obchodu +421 650 103 105 .

10.9 Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, má právo na ich opravu, doplnenie, má právo na ich blokáciu, môže žiadať spoločnosť o vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu, a to všetko bezplatne na e-mailovej adrese mail@tectake.sk. O následnom postupe bude kupujúci informovaný e-mailovou správou.

10.10 Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom

10.11 Zasielanie obchodných oznámení formou emailu

 1. Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy, za účelom rozosielanie obchodných oznámení. Ďalej potvrdzujete, že ste sa s týmito podmienkami zoznámili a že s nimi súhlasíte.
 2. Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas so zasielaním obchodných oznámení na Vašu e-mailovú adresu.
 3. Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy, beriete na vedomie, že môžete kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení. Odhlásiť sa z odberu noviniek (obchodných oznámení) môžete urobiť sami a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého informačného emailu alebo nám napíšte e-mail na mail@tectake.sk so žiadosťou o vyradenie.

§ 11 Záverečné ustanovenia

11.1  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

11.2 V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

11.3 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy.

11.4 Overovanie recenzií - recenzie produktov a e-shopu sa vykonávajú prostredníctvom www.heureka.sk , www.zbozi.cz a na našej webovej stránke: www.tectake.sk

Pri objednávke tovaru má zákazník možnosť zaškrtnúť políčko Nezasielať dotazník spokojnosti v rámci Overené zákazníkmi a Súhlasím s poskytnutím údajov pre účely vyhodnotenia nákupu pre službu Zboží.cz. Ak zákazník zaškrtne políčko, že si želá zasielať hodnotiaci formulár, bude mu zaslaný formulár z heureka.cz alebo zbozi.cz.  Ak zákazník vyplní formulár vrátane textového hodnotenia, hodnotenie sa zobrazí na webových stránkach www.heureka.cz a www.zbozi.cz . Overenie zákazníka prebieha priamo u uvedených spoločností a aby bolo hodnotenie uvedené ako od overeného užívateľa, musí byť zákazník overený kontaktnými údajmi u týchto spoločností, inak je hodnotenie uvedené ako anonymné. Táto anonymná recenzia preto môže byť nepravdivá. 

Overte si recenzie na webovej stránke www.tectake.sk. Rozhodujete sa podľa skúseností ľudí, ktorí si tovar zakúpili pred vami.

Recenzie nájdete v podrobnostiach o výrobku. Ku každému výrobku môžu jeho majitelia - naši zákazníci písať recenzie a pomocou hviezdičiek vyjadriť svoju spokojnosť. Recenzie nie sú nijako cenzurované.

Každý, kto si zakúpi produkt na www.tectake.sk ako registrovaný zákazník, môže produkt ohodnotiť. V tomto reálnom zákazníckom hodnotení si môžete prečítať skutočnú a objektívnu recenziu, ktorá vychádza zo skúseností používateľa s výrobkom. Hodnotenia udeľujú zákazníci po doručení tovaru.