Reklamačný poriadok internetového obchodu spoločnosti TecTake s.r.o.

§ 1 Úvodné ustanovenie

1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie").

 

1.2 Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

 

§ 2 Definície pojmov

2.1 Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

 

2.2 Predávajúci (dodávateľ, prevádzkovateľ) je obchodná spoločnosť TecTake s.r.o., so sídlom na adrese Lidická 700 / 19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika,  IČO: 032 01 376,zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 87194.TecTake s.r.o. pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

 

2.3 Zákazníkom internetového obchodu je buď kupujúci spotrebiteľ alebo kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a nie je teda spotrebiteľom.

 

2.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

 

§ 3 Chyby tovaru

3.1 Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany výslovne dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 3. vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 4. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

§ 4 Práva z vady tovaru

4.1 Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.

 

4.2 Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

 

4.3 Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

 

4.4 Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 

4.5 Právo z chybného plnenia nenáleží, ak spotrebiteľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

 

4.6 Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy veci.

 

4.7 Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci (faktúru), ktorý musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať obchodné meno predávajúceho, identifikačné číslo a sídlo. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

 

§ 5 Lehoty

5.1 Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, a iba po túto dobu nesie dôkazné bremeno predávajúci. Po uplynutí šiestich mesiacov od prevzatia tovaru prechádza dôkazné bremeno o vady na kupujúceho.

 

5.2 Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovar. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

 

5.3 Záruka nevzťahuje na poškodenie vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
 • poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

 

§ 6 Vybavenie reklamácie

6.1 V prípade, že kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list.

 

6.2 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa strany nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 

6.3 Beh lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

 

6.4 V prípade, že treba tovar zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, je kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 

6.5 Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

 

6.6 Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. Hlavne pri používaní tovaru v podmienkach a spôsobom, ktoré nezodpovedajú podmienkam a spôsobu uvedenému v dokumentácii k tovaru.

 

6.7 Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika považovaná za preukázanú.

 

§ 7 Záverečné ustanovenia

7.1 Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

7.2 Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.

 

7.3 Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú týmto Reklamačným poriadkom dotknutá.

 

7.4 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 04.04.2018.